О фонду

Влада Републике Србије је 30. августа 2014. године, Одлуком Владе 05 Број: 400-9720/2014 основала Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији (у даљем тексту: Фонд). Одлука је објављена у “Службеном гласнику Републике Србије” број: 92/2014 од 31.08.2014. године, а ступила је на снагу 08.09.2014. године.

Фонд је основан као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, и то као индиректни корисник буџетских средстава у оквиру раздела Министарства здравља.

Фонд је отворен ради обезбеђивања додатних средстава за лечење обољења, стања или повреда, као и лечење оболелих од одређених врста ретких болести које су излечиве, а које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава за лечење од уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање и из других извора финансирања у складу са законом.

Фонд се финансира из:

апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину;
донација, легата, поклона и других наменских прихода и
других јавних прихода.

Министарство здравља је за уплату новчаних средстава на име донација за Фонд отворило динарски и девизни рачун и то:

Динарски рачун:

Назив рачуна:
Рачун донација за Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, број: 840-29550845-64, позив на број одобрења 97 1350052АА00760744121.

Сврха уплате:
Донација Буџетском фонду за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

uplatnica

Девизни рачун:

Број и назив рачуна:
01-504102-100000306-000000-0000 – Министарство здравља – уплата донација за Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.Ибан код: RS35908504102000030674

Упутство за слање из иностранства на следећем pdf_icon линку.

pdf_iconРешење о образовању комисије за доделу средстава из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

pdf_iconОдлука о отварању Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији (“Службени гласник РС”, бр. 92/2014 и 122/2014)

pdf_iconРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији